Zak??ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jelcz Laskowice

 

Witamy na naszej stronie!

Podaj stan licznika
Telefony alarmowe
Bezpłatny system informowania o awariach - zaloguj się
E-faktura
Informacje o przerwach w dostawie wody
Nasze finanse chroni Krajowy Rejestr Długów


O nas


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zak??ad Gospodarki Komunalnej zosta?? powo??any do ??ycia Zarz?dzeniem Naczelnika Gminy Laskowice O??awskie nr 138/3/84 z dnia 28.02.1984r pod nazw? Gminne Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Laskowicach O??awskich.

W trakcie funkcjonowania kilkakrotnie zmieniano nazwy zak??adu i zakres dzia??ania aby ostatecznie w 1997r utworzy? spó??k? prawa handlowego - Zak??ad Gospodarki Komunalnej Spó??ka z ograniczon? odpowiedzialno??ci? w Jelczu-Laskowicach.

Podstawowym przedmiotem dzia??alno??ci Spó??ki jest pobór i uzdatnianie wody oraz odbiór i odprowadzanie ??cieków do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej.

Oprócz us??ug wodno-kanalizacyjnych, Spó??ka ZGK zajmuje si? wywozem nieczysto??ci sta??ych, utrzymaniem czysto??ci i porz?dku oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

Aktualności

INFORMACJA

Do poprawnej funkcjonalno??ci otwierania dokumentów ze strony zgk-jelcz zalecamy u??ywanie przegl?darki FIREFOX w aktualnej wersji oraz wyczyszczenie danych przegl?dania FIREFOX.

Czytaj więcej

Informacja

Nowy cennik wywozu nieczysto??ci ciek??ych wykonywanych w ZGK od 01.07.2022r

Czytaj więcej

Informacja

Czytaj więcej

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi