KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W JELCZU-LASKOWICACH

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,  o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice;
 2.  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
  Inspektor Ochrony Danych  - e-mail -  iodo@zgk-jelcz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  •  wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj.  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 13 września 1996 r.
   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji, dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, podanie danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi