Deklaracja dostępności


Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgk-jelcz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-10

Deklarację  sporządzono dnia: 2021-03-15,  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

 

 Wygląd strony

  • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
  • możliwa zmiana wielkości czcionki,
  • zastosowano prawidłowy kontrast,
  • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
  • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
  • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
  • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
  • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

 

Skróty klawiaturowe

1 - strona główna

2 - aktualności

6 - kalendarz wydarzeń

g - galerie

n - newsletter

m - mapa strony

c - kontrast

l - większa czcionka

s - mniejsza czcionka

d - domyślna czcionka

3-9 – zakładki górnego paska

Korzystanie ze skrótów:

Chrome / Opera (wersja > 15):

- lewy Ctrl + lewy Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)

- Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Firefox:

- lewy Shift + lewy Alt + klawisz dostępu

Internet Explorer:

- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

 

Informacje  i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Zakładzie  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  jest Patrycja Łyczkowska, tel. 71 303 52 42, mail:dostepnosc@zgk-jelcz.pl.

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:

 „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

 Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Do budynku prowadzi jedno wejście - od ul. Techników - bez schodów.

Biuro Obsługi Klienta  znajduje się na wprost od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie na parterze. W budynku nie ma windy.

Po Przeciwnej stronie ulicy, na parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W Zakładzie Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi